fbpx

CDA Roosendaal

Nieuws
CDA inbreng Politieke Beschouwingen 31 maart 2021
30 mrt 2021

Nicole Roeken heeft tijdens de politieke beschouwingen op woensdag 31 maart de volgende bijdrage voorgedragen.

Om te beginnen, willen we graag alle inwoners en organisaties bedanken die ons een schriftelijk verslag hebben opgestuurd met daarin hun beschouwing op de gemeente Roosendaal. Ontzettend fijn dat deze mensen ondanks het niet doorgaan van ‘Samen bepalen we de kaders’, de moeite hebben genomen om ons mee te nemen in ideeën voor een betere en mooiere gemeente Roosendaal. 
 
  1. Zorgen voor elkaar Met veel interesse hebben we het jaarverslag van ROGeP gelezen. Een organisatie die zich sterk maakt voor een toegankelijke gemeente Roosendaal voor iedereen. Zorgen voor elkaar is meer dan toegankelijk zijn, het gaat om omzien naar elkaar. In het afgelopen jaar hebben we meer dan ooit gezien hoe kwetsbaar sommige mensen zijn als het directe fysieke contact wegvalt. We lezen dit onder andere terug in de bijdrage van KBO Roosendaal. Ze geven ons ook mooie adviezen mee voor de komende periode. Senioren zijn namelijk steeds fitter en tot op latere leeftijd actief. Om hun ‘meedoen’ te bevorderen kun je denken aan het uitbreiden van de vrijwilligersbijdrage, maar ook het koppelen van jong & oud in allerlei projecten. Zorgen voor elkaar gaat vooral ook over zorgen voor mensen die het zelf even niet redden. Preventieve zorg, voor ouders en gezinnen die in armoede leven en een extra steun in de rug goed kunnen gebruiken. 
  2. Prettig wonen in Roosendaal In onze gemeente is het voor velen al goed toeven. De afgelopen tijd hebben we ook mooie ontwikkelingen zien ontstaan op het gebied van wonen. De ruimtelijke kwaliteit in de stad gaat vooruit door herstructureringen. In zowel de stad als de dorpen wordt leegstand aangepakt door het realiseren van nieuwe woningen. Tegelijkertijd ligt er ook nog een opgave. Landelijk is er sprake van een groot woningtekort. In onze gemeente blijft vooral het aanbod aan starterswoningen en levensloopbestendige woningen achter. We wachten met smart op het voorstel voor de nieuwe Woonagenda. Maar we weten nu al dat we hierop moeten gaan inzetten. Daarnaast willen we Roosendaal aantrekkelijker maken voor hoger onderwijs door studentenwoningen te realiseren. We zijn in voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. Eén van de gedachten achter deze wet is, kort gezegd, dat inwoners meer regie krijgen op de eigen leefomgeving. Daarbij past dat we particuliere woningbouwinitiatieven in onze gemeente beter gaan faciliteren. Aan de bestaande linten in het buitengebied, waar al diverse woningen aanwezig zijn, verruimen we zoveel mogelijk de mogelijkheden om deze linten verder met woningen aan te vullen.
  3. Een leven lang leren Als we deze zin aan onze kinderen voorleggen, zullen ze schrikken. Mijn hele leven lang leren, nee, dat kan toch niet de bedoeling zijn. Dat is het wat CDA betreft juist wel. Je op elke leeftijd kunnen verdiepen op daar waar je interesse ligt. We moeten samen met de schoolbesturen zorgdragen voor goede onderwijshuisvesting die passend is bij het aanbod van de school. Indien gewenst gericht op IKC vorming en/of inclusief onderwijs. Voor een leven lang leren hoef je vandaag de dag niet meer naar universiteitssteden. Corona heeft ons geleerd dat heel veel digitaal kan. Ofwel vooropleidingen op MBO en HBO niveau (denk aan logistiek, techniek, zorg en detailhandel, bestuur, cultuur) in Roosendaal en specialisaties op afstand. Zorg dat wij als Roosendaal de studenten stad van de toekomst worden, als een soort satelliet van universiteitssteden als Rotterdam, Breda en Eindhoven om eens heen. Verder zullen onze praktisch opgeleide studenten zich kunnen specialiseren in de praktijk. Door stages en door training met begeleiding “on the job” geven we onze jongeren de mogelijkheid om een basis te leggen voor de carrière waar Roosendaal op wacht. Als gemeentelijke overheid zou je ook hier kunnen faciliteren in het beschikbaar stellen van ruimte, maar ook in het bij elkaar brengen van ondernemer en student.
  4. Een veilig Roosendaal Veiligheid is voor inwoners van het grootste belang. Onlangs behandelden we als gemeenteraad het integraal veiligheidsplan voor de komende periode. Bij de behandeling heeft het CDA aandacht gevraagd om een prominente rol van preventieve projecten. Zoals het invoeren van het Doe Effe Normaal projecten, een wijkhuis in Langdonk en de noodzakelijke aandacht voor de aanpak van jeugdwerkeloosheid. Dit kan op termijn het verschil maken. Ook is een CDA motie aangenomen die vraagt om een bredere inzet van ParkRangers binnen het veiligheidsdomein van Roosendaal, dit om meer ondersteuning te bieden aan handhaving en politie. Zij kunnen op geheel eigen, gastvrije wijze bijdragen aan het veiligheidsgevoel van onze inwoners. De burgemeester zal hiervoor een plan aan de gemeenteraad presenteren. Daarnaast blijven we aandacht vragen voor de kleinere irritaties die bij veel inwoners toch een terecht grote rol spelen, zoals parkeeroverlast en afvaldumping. Het is erg belangrijk dat er voldoende BOA’s zijn om ook toe te kunnen zien op de noodzakelijke handhaving en toezicht van de diverse zaken. Als laatste is verkeersveiligheid een belangrijk item voor de leefbaarheid, dit bijvoorbeeld op de Bredaseweg en de komt van een distriebutiecentrum op het Campus A58 terrein en de enorme toename van het aantal verkeersbewegingen. Maar ook de vele hardrijders in de wijken en dorpen en de noodzaak van blijvende snelheidscontroles zijn een aandachtspunt.
  5. Een economisch sterk Roosendaal Roosendaal timmert hard aan de weg om haar economische positie te verstevigen tot een plek waar Roosendalers en West-Brabanders met trots kunnen werken. Het inspelen op veranderingen en ontwikkelingen zoals duurzaamheid (denk aan de circulaire economie) maar ook de energie- en landbouwtransitie worden daarbij steeds belangrijker. Innovatie en kennisdeling tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven zijn daarbij cruciaal. Wat het CDA betreft mag Roosendaal best een tandje bij zetten op de verscheidenheid van ons bedrijvenaanbod. Een veelzijdig bedrijvenlandschap is nu eenmaal goed voor een doorstroming op de arbeidsmarkt en biedt kansen voor onze jonge talenten. De herstructurering van bedrijventerreinen tot hoogwaardige werklocaties kan hier juist een bijdrage aan leveren. Wij roepen het college op om blijvend aandacht te hebben voor actie en ondersteuning voor bedrijven maar ook werknemers die de gevolgen ondervinden van de effecten van de coronacrisis. Zo hebben jongeren met een flexibel contract veel last op de arbeidsmarkt van de coronacrisis. Arbeidsmarktperspectief vraagt creativiteit van de gemeente en haar samenwerkingspartners. De afgelopen periode zijn veel goede initiatieven zoals het regionaal mobiliteitscentrum gestart maar toch vragen we het college om de huidige aanpak te blijven monitoren, evalueren en waar nodig te intensiveren.
  6. Een actief en creatief Roosendaal In onze gemeente zijn de laatste jaren hele mooie stappen gezet op het gebied van Kunst, cultuur en sport. Als CDA fractie zagen we ook tijdens de Corona tijd mooie initiatieven ontstaan om kunst en cultuur bij de mensen thuis te brengen door Cultuur Verbindt Roosendaal. Op het gebied van sport en bewegen werden nieuwe samenwerkingen opgezet met als meest actuele voorbeeld het sportloket in samenwerking met CIOS, Fontys en SSN. Maar laten we vooral ook niet het team van SSNB vergeten die in coronatijd gezocht hebben naar mogelijkheden om jong en oud te laten blijven bewegen. Door fantastische filmpjes voor de basisschoolleerlingen, maar ook door de vele buitenactiviteiten die door verschillende aanbieders in gang gezet zijn. Kansen  liggen ook hier op het gebied van sport en cultuur als preventie middel tegen zaken als overgewicht, maar ook tegen eenzaamheid of depressie.